• <th id="chov9"></th>
  1. <span id="chov9"></span>
   <tbody id="chov9"></tbody>

    干荷葉.三首

    作者:劉秉忠 朝代:元朝
    干荷葉.三首原文

    干荷葉.三首


    劉秉忠干荷葉,色蒼蒼,老柄風搖蕩。減清香,越添黃,都因昨夜一場霜。寂寞在秋江上。


    干荷葉,色無多,不耐風霜剉。貼秋波,倒枝柯,宮娃齊唱采蓮歌。夢里繁華過。


    南高峰,北高峰,慘淡煙霞洞。宋高宗,一場空,吳山依舊酒旗風。兩度江南夢。


    [作者簡介]劉秉忠(1216-1274),初名侃,字仲晦,今河北邢臺人。曾隱居武夷山為僧,法名子聰,號藏春散人。后被元世祖召見,留侍左右,改名秉忠,位至太保,參領中書省事。博學多才,喜吟詩作曲。著有《藏春散人集》?,F存小令十二首。


    [寫作背景]此三曲是作者因題起意、即物取喻之作?!案珊扇~”又名“翠盤秋”,為劉秉忠自度曲。劉秉忠生于金宣宗貞祐四年(1216)年,卒于元世祖至元十一年(1274),曾隱居武夷山為僧,后云中(今山西大同),時元世祖在藩邸,海云禪師被召,過云中,邀與同行,遂留侍世祖左右。至元元年(1264),拜光祿大夫,位太保,參預中書省事,為元朝的開國元勛,但始終過著齋居蔬食的生活。從這樣的經歷來看,他在這三首曲中所表露的并非一位金遺民或宋遺民悼傷亡國、眷念前朝之情,而是在更廣泛的意義上對生命的短促、人事的無常、朝代的更迭所懷的夢幻泡影之感。這是一位參與締造王朝、飽歷世事滄桑而又曾皈依空門、深受佛家洗禮者對自然界和人世間的觀照和感慨。這里還有一點要提到的是:元軍攻占杭州在1276年,而劉秉忠此時已亡故,未及見南宋亡后的杭州景物。所以此處所摘的第三首曲子乃是以一個勝券在握的征服者的宰輔對南宋的覆滅遙作憑吊而已。


    [注解]


    蒼蒼:深青色。


    老柄:干枯的葉柄。


    剉:同“挫”,摧殘,折磨。


    宮娃:宮女,吳楚間稱美女曰“娃”。


    南高峰、北高峰:在杭州西湖邊上,兩峰遙遙相對,稱“雙峰插云”,為西湖十景之一。


    煙霞洞:在南高峰下的煙霞嶺上,為西湖最古的石洞,洞很深。


    宋高宗:趙構。


    吳山:在西湖東南面,俗稱城隍山。


    兩度江南夢:指五代吳越和南宋王朝都建都杭州又都亡國。


    [譯文]


    枯干的荷葉,顏色蒼蒼,干巴的老莖在風里不住地搖蕩。清香一點點減退了,顏色一點點枯黃,者是因為昨夜下了一場霜。秋天的江面上荷葉更加顯得寂寞、凄涼。


    枯干的荷葉,翠綠的顏色已經剩得不多了,它受不了寒風吹打嚴霜折磨。緊貼在秋天的水面上,枝莖已折斷倒下,還聽見那宮女還在齊聲唱著采蓮歌??煞比A盛景卻象夢一樣消逝了。


    南高峰,北高峰,凄涼慘淡的煙霞洞。宋高宗到頭來落得一場空,看如今吳山的酒旗依舊在飄動??珊贾菀呀涀隽藚窃胶湍纤蝺沙膲?。


    賞析:


    這三支小令是作者因題起意、即物取喻之作?!案珊扇~”又名“翠盤秋”,為劉秉忠自度曲。劉秉忠生于公元1216年(金宣宗貞祐四年)年,卒于公元1274年(元世祖至元十一年),曾隱居為僧,后留侍元世祖左右,為元朝的開國元勛,但始終過著齋居蔬食的生活。從這樣的經歷來看,他在這三首曲中所表露的并非一位金遺民或宋遺民悼傷亡國、眷念前朝之情,而是在更廣泛的意義上對生命的短促、人事的無常、朝代的更迭所懷的夢幻泡影之感。


    這是一位參與締造王朝、飽歷世事滄桑而又曾皈依空門、深受佛家洗禮者對自然界和人世間的觀照和感慨。這里還有一點要提到的是:元軍攻占杭州在1276年,而劉秉忠此時已亡故,未及見南宋亡后的杭州景物。所以此處所摘的第三首曲子乃是以一個勝券在握的征服者的宰輔對南宋的覆滅遙作憑吊而已。

    干荷葉.三首拼音解讀

    gàn hé yè .sān shǒu


    liú bǐng zhōng gàn hé yè ,sè cāng cāng ,lǎo bǐng fēng yáo dàng 。jiǎn qīng xiāng ,yuè tiān huáng ,dōu yīn zuó yè yī chǎng shuāng 。jì mò zài qiū jiāng shàng 。


    gàn hé yè ,sè wú duō ,bú nài fēng shuāng cuò 。tiē qiū bō ,dǎo zhī kē ,gōng wá qí chàng cǎi lián gē 。mèng lǐ fán huá guò 。


    nán gāo fēng ,běi gāo fēng ,cǎn dàn yān xiá dòng 。sòng gāo zōng ,yī chǎng kōng ,wú shān yī jiù jiǔ qí fēng 。liǎng dù jiāng nán mèng 。


    [zuò zhě jiǎn jiè ]liú bǐng zhōng (1216-1274),chū míng kǎn ,zì zhòng huì ,jīn hé běi xíng tái rén 。céng yǐn jū wǔ yí shān wéi sēng ,fǎ míng zǐ cōng ,hào cáng chūn sàn rén 。hòu bèi yuán shì zǔ zhào jiàn ,liú shì zuǒ yòu ,gǎi míng bǐng zhōng ,wèi zhì tài bǎo ,cān lǐng zhōng shū shěng shì 。bó xué duō cái ,xǐ yín shī zuò qǔ 。zhe yǒu 《cáng chūn sàn rén jí 》。xiàn cún xiǎo lìng shí èr shǒu 。


    [xiě zuò bèi jǐng ]cǐ sān qǔ shì zuò zhě yīn tí qǐ yì 、jí wù qǔ yù zhī zuò ?!癵àn hé yè ”yòu míng “cuì pán qiū ”,wéi liú bǐng zhōng zì dù qǔ 。liú bǐng zhōng shēng yú jīn xuān zōng zhēn yòu sì nián (1216)nián ,zú yú yuán shì zǔ zhì yuán shí yī nián (1274),céng yǐn jū wǔ yí shān wéi sēng ,hòu yún zhōng (jīn shān xī dà tóng ),shí yuán shì zǔ zài fān dǐ ,hǎi yún chán shī bèi zhào ,guò yún zhōng ,yāo yǔ tóng háng ,suí liú shì shì zǔ zuǒ yòu 。zhì yuán yuán nián (1264),bài guāng lù dà fū ,wèi tài bǎo ,cān yù zhōng shū shěng shì ,wéi yuán cháo de kāi guó yuán xūn ,dàn shǐ zhōng guò zhe zhāi jū shū shí de shēng huó 。cóng zhè yàng de jīng lì lái kàn ,tā zài zhè sān shǒu qǔ zhōng suǒ biǎo lù de bìng fēi yī wèi jīn yí mín huò sòng yí mín dào shāng wáng guó 、juàn niàn qián cháo zhī qíng ,ér shì zài gèng guǎng fàn de yì yì shàng duì shēng mìng de duǎn cù 、rén shì de wú cháng 、cháo dài de gèng dié suǒ huái de mèng huàn pào yǐng zhī gǎn 。zhè shì yī wèi cān yǔ dì zào wáng cháo 、bǎo lì shì shì cāng sāng ér yòu céng guī yī kōng mén 、shēn shòu fó jiā xǐ lǐ zhě duì zì rán jiè hé rén shì jiān de guān zhào hé gǎn kǎi 。zhè lǐ hái yǒu yī diǎn yào tí dào de shì :yuán jun1 gōng zhàn háng zhōu zài 1276nián ,ér liú bǐng zhōng cǐ shí yǐ wáng gù ,wèi jí jiàn nán sòng wáng hòu de háng zhōu jǐng wù 。suǒ yǐ cǐ chù suǒ zhāi de dì sān shǒu qǔ zǐ nǎi shì yǐ yī gè shèng quàn zài wò de zhēng fú zhě de zǎi fǔ duì nán sòng de fù miè yáo zuò píng diào ér yǐ 。


    [zhù jiě ]


    cāng cāng :shēn qīng sè 。


    lǎo bǐng :gàn kū de yè bǐng 。


    cuò :tóng “cuò ”,cuī cán ,shé mó 。


    gōng wá :gōng nǚ ,wú chǔ jiān chēng měi nǚ yuē “wá ”。


    nán gāo fēng 、běi gāo fēng :zài háng zhōu xī hú biān shàng ,liǎng fēng yáo yáo xiàng duì ,chēng “shuāng fēng chā yún ”,wéi xī hú shí jǐng zhī yī 。


    yān xiá dòng :zài nán gāo fēng xià de yān xiá lǐng shàng ,wéi xī hú zuì gǔ de shí dòng ,dòng hěn shēn 。


    sòng gāo zōng :zhào gòu 。


    wú shān :zài xī hú dōng nán miàn ,sú chēng chéng huáng shān 。


    liǎng dù jiāng nán mèng :zhǐ wǔ dài wú yuè hé nán sòng wáng cháo dōu jiàn dōu háng zhōu yòu dōu wáng guó 。


    [yì wén ]


    kū gàn de hé yè ,yán sè cāng cāng ,gàn bā de lǎo jīng zài fēng lǐ bú zhù dì yáo dàng 。qīng xiāng yī diǎn diǎn jiǎn tuì le ,yán sè yī diǎn diǎn kū huáng ,zhě shì yīn wéi zuó yè xià le yī chǎng shuāng 。qiū tiān de jiāng miàn shàng hé yè gèng jiā xiǎn dé jì mò 、qī liáng 。


    kū gàn de hé yè ,cuì lǜ de yán sè yǐ jīng shèng dé bú duō le ,tā shòu bú le hán fēng chuī dǎ yán shuāng shé mó 。jǐn tiē zài qiū tiān de shuǐ miàn shàng ,zhī jīng yǐ shé duàn dǎo xià ,hái tīng jiàn nà gōng nǚ hái zài qí shēng chàng zhe cǎi lián gē 。kě fán huá shèng jǐng què xiàng mèng yī yàng xiāo shì le 。


    nán gāo fēng ,běi gāo fēng ,qī liáng cǎn dàn de yān xiá dòng 。sòng gāo zōng dào tóu lái luò dé yī chǎng kōng ,kàn rú jīn wú shān de jiǔ qí yī jiù zài piāo dòng 。kě háng zhōu yǐ jīng zuò le wú yuè hé nán sòng liǎng cháo de mèng 。


    shǎng xī :


    zhè sān zhī xiǎo lìng shì zuò zhě yīn tí qǐ yì 、jí wù qǔ yù zhī zuò ?!癵àn hé yè ”yòu míng “cuì pán qiū ”,wéi liú bǐng zhōng zì dù qǔ 。liú bǐng zhōng shēng yú gōng yuán 1216nián (jīn xuān zōng zhēn yòu sì nián )nián ,zú yú gōng yuán 1274nián (yuán shì zǔ zhì yuán shí yī nián ),céng yǐn jū wéi sēng ,hòu liú shì yuán shì zǔ zuǒ yòu ,wéi yuán cháo de kāi guó yuán xūn ,dàn shǐ zhōng guò zhe zhāi jū shū shí de shēng huó 。cóng zhè yàng de jīng lì lái kàn ,tā zài zhè sān shǒu qǔ zhōng suǒ biǎo lù de bìng fēi yī wèi jīn yí mín huò sòng yí mín dào shāng wáng guó 、juàn niàn qián cháo zhī qíng ,ér shì zài gèng guǎng fàn de yì yì shàng duì shēng mìng de duǎn cù 、rén shì de wú cháng 、cháo dài de gèng dié suǒ huái de mèng huàn pào yǐng zhī gǎn 。


    zhè shì yī wèi cān yǔ dì zào wáng cháo 、bǎo lì shì shì cāng sāng ér yòu céng guī yī kōng mén 、shēn shòu fó jiā xǐ lǐ zhě duì zì rán jiè hé rén shì jiān de guān zhào hé gǎn kǎi 。zhè lǐ hái yǒu yī diǎn yào tí dào de shì :yuán jun1 gōng zhàn háng zhōu zài 1276nián ,ér liú bǐng zhōng cǐ shí yǐ wáng gù ,wèi jí jiàn nán sòng wáng hòu de háng zhōu jǐng wù 。suǒ yǐ cǐ chù suǒ zhāi de dì sān shǒu qǔ zǐ nǎi shì yǐ yī gè shèng quàn zài wò de zhēng fú zhě de zǎi fǔ duì nán sòng de fù miè yáo zuò píng diào ér yǐ 。


    ※提示:拼音為程序生成,因此多音字的拼音可能不準確。

    相關翻譯

    相關賞析

    作者介紹

    劉秉忠 劉秉忠 劉秉忠(1216-1274),初名侃,字仲晦,今河北邢臺人。曾隱居武夷山為僧,法名子聰,號藏春散人。后被元世祖召見,留侍左右,改名秉忠,位至太保,參領中書省事。博學多才,喜吟詩作曲。著有《劉秉忠詩文集》、《藏春散人集》傳世?,F存小令十二首?!?a href="/shiren/303.html" target="_blank" rel="nofollow">詳情

    干荷葉.三首原文,干荷葉.三首翻譯,干荷葉.三首賞析,干荷葉.三首閱讀答案,出自劉秉忠的作品

    版權聲明:本文內容由網友上傳(或整理自網絡),原作者已無法考證,版權歸原作者所有。翰林詩詞網免費發布僅供學習參考,其觀點不代表本站立場。

    轉載請注明:原文鏈接 | http://www.tradeservicesvictoria.com/shi/64126.html

    詩詞類別

    劉秉忠的詩詞

    古文典籍

    熱門名句

    熱門成語

    久久人与动人物a级毛片最新_人妻人人看人妻人人添_中文字幕丰满人妻无码专区_国产精品无码永久免费888
   1. <th id="chov9"></th>
    1. <span id="chov9"></span>
     <tbody id="chov9"></tbody>