• <th id="chov9"></th>
  1. <span id="chov9"></span>
   <tbody id="chov9"></tbody>

    經亂離后天恩流夜郎憶舊游書懷贈江夏韋太守良宰

    作者:李白 朝代:唐朝
    經亂離后天恩流夜郎憶舊游書懷贈江夏韋太守良宰原文
    經亂離后天恩流夜郎,憶舊游,書懷贈江夏韋太守良宰
    天上白玉京,十二樓五城。
    仙人撫我頂,結發受長生。
    誤逐世間樂,頗窮理亂情。
    九十六圣君,浮云掛空名。
    天地賭一擲,未能忘戰爭。
    試涉霸王略,將期軒冕榮。
    時命乃大謬,棄之海上行。
    學劍翻自哂,為文竟何成。
    劍非萬人敵,文竊四海聲。
    兒戲不足道,五噫出西京。
    臨當欲去時,慷慨淚沾纓。
    嘆君倜儻才,標舉冠群英。
    開筵引祖帳,慰此遠徂征。
    鞍馬若浮云,送余驃騎亭。
    歌鐘不盡意,白日落昆明。
    十月到幽州,戈鋋若羅星。
    君王棄北海,掃地借長鯨。
    呼吸走百川,燕然可摧傾。
    心知不得語,卻欲棲蓬瀛。
    彎弧懼天狼,挾矢不敢張。
    攬涕黃金臺,呼天哭昭王。
    無人貴駿骨,騄耳空騰驤。
    樂毅倘再生,于今亦奔亡。
    蹉跎不得意,驅馬過貴鄉。
    逢君聽弦歌,肅穆坐華堂。
    百里獨太古,陶然臥羲皇。
    征樂昌樂館,開筵列壺觴。
    賢豪間青娥,對燭儼成行。
    醉舞紛綺席,清歌繞飛梁。
    歡娛未終朝,秩滿歸咸陽。
    祖道擁萬人,供帳遙相望。
    一別隔千里,榮枯異炎涼。
    炎涼幾度改,九土中橫潰。
    漢甲連胡兵,沙塵暗云海。
    草木搖殺氣,星辰無光彩。
    白骨成丘山,蒼生竟何罪。
    函關壯帝居,國命懸哥舒。
    長戟三十萬,開門納兇渠。
    公卿如犬羊,忠讜醢與菹。
    二圣出游豫,兩京遂丘墟。
    帝子許專征,秉旄控強楚。
    節制非桓文,軍師擁熊虎。
    人心失去就,賊勢騰風雨。
    惟君固房陵,誠節冠終古。
    仆臥香爐頂,餐霞漱瑤泉。
    門開九江轉,枕下五湖連。
    半夜水軍來,潯陽滿旌旃。
    空名適自誤,迫脅上樓船。
    徒賜五百金,棄之若浮煙。
    辭官不受賞,翻謫夜郎天。
    夜郎萬里道,西上令人老。
    掃蕩六合清,仍為負霜草。
    日月無偏照,何由訴蒼昊。
    良牧稱神明,深仁恤交道。
    一忝青云客,三登黃鶴樓。
    顧慚禰處士,虛對鸚鵡洲。
    樊山霸氣盡,寥落天地秋。
    江帶峨眉雪,川橫三峽流。
    萬舸此中來,連帆過揚州。
    送此萬里目,曠然散我愁。
    紗窗倚天開,水樹綠如發。
    窺日畏銜山,促酒喜得月。
    吳娃與越艷,窈窕夸鉛紅。
    呼來上云梯,含笑出簾櫳。
    對客小垂手,羅衣舞春風。
    賓跪請休息,主人情未極。
    覽君荊山作,江鮑堪動色。
    清水出芙蓉,天然去雕飾。
    逸興橫素襟,無時不招尋。
    朱門擁虎士,列戟何森森。
    剪鑿竹石開,縈流漲清深。
    登臺坐水閣,吐論多英音。
    片辭貴白璧,一諾輕黃金。
    謂我不愧君,青鳥明丹心。
    五色云間鵲,飛鳴天上來。
    傳聞赦書至,卻放夜郎回。
    暖氣變寒谷,炎煙生死灰。
    君登鳳池去,忽棄賈生才。
    桀犬尚吠堯,匈奴笑千秋。
    中夜四五嘆,常為大國憂。
    旌旆夾兩山,黃河當中流。
    連雞不得進,飲馬空夷猶。
    安得羿善射,一箭落旄頭。
    經亂離后天恩流夜郎憶舊游書懷贈江夏韋太守良宰拼音解讀
    jīng luàn lí hòu tiān ēn liú yè láng ,yì jiù yóu ,shū huái zèng jiāng xià wéi tài shǒu liáng zǎi
    tiān shàng bái yù jīng ,shí èr lóu wǔ chéng 。
    xiān rén fǔ wǒ dǐng ,jié fā shòu zhǎng shēng 。
    wù zhú shì jiān lè ,pō qióng lǐ luàn qíng 。
    jiǔ shí liù shèng jun1 ,fú yún guà kōng míng 。
    tiān dì dǔ yī zhì ,wèi néng wàng zhàn zhēng 。
    shì shè bà wáng luè ,jiāng qī xuān miǎn róng 。
    shí mìng nǎi dà miù ,qì zhī hǎi shàng háng 。
    xué jiàn fān zì shěn ,wéi wén jìng hé chéng 。
    jiàn fēi wàn rén dí ,wén qiè sì hǎi shēng 。
    ér xì bú zú dào ,wǔ yī chū xī jīng 。
    lín dāng yù qù shí ,kāng kǎi lèi zhān yīng 。
    tàn jun1 tì tǎng cái ,biāo jǔ guàn qún yīng 。
    kāi yàn yǐn zǔ zhàng ,wèi cǐ yuǎn cú zhēng 。
    ān mǎ ruò fú yún ,sòng yú biāo qí tíng 。
    gē zhōng bú jìn yì ,bái rì luò kūn míng 。
    shí yuè dào yōu zhōu ,gē chán ruò luó xīng 。
    jun1 wáng qì běi hǎi ,sǎo dì jiè zhǎng jīng 。
    hū xī zǒu bǎi chuān ,yàn rán kě cuī qīng 。
    xīn zhī bú dé yǔ ,què yù qī péng yíng 。
    wān hú jù tiān láng ,jiā shǐ bú gǎn zhāng 。
    lǎn tì huáng jīn tái ,hū tiān kū zhāo wáng 。
    wú rén guì jun4 gǔ ,lù ěr kōng téng xiāng 。
    lè yì tǎng zài shēng ,yú jīn yì bēn wáng 。
    cuō tuó bú dé yì ,qū mǎ guò guì xiāng 。
    féng jun1 tīng xián gē ,sù mù zuò huá táng 。
    bǎi lǐ dú tài gǔ ,táo rán wò xī huáng 。
    zhēng lè chāng lè guǎn ,kāi yàn liè hú shāng 。
    xián háo jiān qīng é ,duì zhú yǎn chéng háng 。
    zuì wǔ fēn qǐ xí ,qīng gē rào fēi liáng 。
    huān yú wèi zhōng cháo ,zhì mǎn guī xián yáng 。
    zǔ dào yōng wàn rén ,gòng zhàng yáo xiàng wàng 。
    yī bié gé qiān lǐ ,róng kū yì yán liáng 。
    yán liáng jǐ dù gǎi ,jiǔ tǔ zhōng héng kuì 。
    hàn jiǎ lián hú bīng ,shā chén àn yún hǎi 。
    cǎo mù yáo shā qì ,xīng chén wú guāng cǎi 。
    bái gǔ chéng qiū shān ,cāng shēng jìng hé zuì 。
    hán guān zhuàng dì jū ,guó mìng xuán gē shū 。
    zhǎng jǐ sān shí wàn ,kāi mén nà xiōng qú 。
    gōng qīng rú quǎn yáng ,zhōng dǎng hǎi yǔ zū 。
    èr shèng chū yóu yù ,liǎng jīng suí qiū xū 。
    dì zǐ xǔ zhuān zhēng ,bǐng máo kòng qiáng chǔ 。
    jiē zhì fēi huán wén ,jun1 shī yōng xióng hǔ 。
    rén xīn shī qù jiù ,zéi shì téng fēng yǔ 。
    wéi jun1 gù fáng líng ,chéng jiē guàn zhōng gǔ 。
    pú wò xiāng lú dǐng ,cān xiá shù yáo quán 。
    mén kāi jiǔ jiāng zhuǎn ,zhěn xià wǔ hú lián 。
    bàn yè shuǐ jun1 lái ,xún yáng mǎn jīng zhān 。
    kōng míng shì zì wù ,pò xié shàng lóu chuán 。
    tú cì wǔ bǎi jīn ,qì zhī ruò fú yān 。
    cí guān bú shòu shǎng ,fān zhé yè láng tiān 。
    yè láng wàn lǐ dào ,xī shàng lìng rén lǎo 。
    sǎo dàng liù hé qīng ,réng wéi fù shuāng cǎo 。
    rì yuè wú piān zhào ,hé yóu sù cāng hào 。
    liáng mù chēng shén míng ,shēn rén xù jiāo dào 。
    yī tiǎn qīng yún kè ,sān dēng huáng hè lóu 。
    gù cán mí chù shì ,xū duì yīng wǔ zhōu 。
    fán shān bà qì jìn ,liáo luò tiān dì qiū 。
    jiāng dài é méi xuě ,chuān héng sān xiá liú 。
    wàn gě cǐ zhōng lái ,lián fān guò yáng zhōu 。
    sòng cǐ wàn lǐ mù ,kuàng rán sàn wǒ chóu 。
    shā chuāng yǐ tiān kāi ,shuǐ shù lǜ rú fā 。
    kuī rì wèi xián shān ,cù jiǔ xǐ dé yuè 。
    wú wá yǔ yuè yàn ,yǎo tiǎo kuā qiān hóng 。
    hū lái shàng yún tī ,hán xiào chū lián lóng 。
    duì kè xiǎo chuí shǒu ,luó yī wǔ chūn fēng 。
    bīn guì qǐng xiū xī ,zhǔ rén qíng wèi jí 。
    lǎn jun1 jīng shān zuò ,jiāng bào kān dòng sè 。
    qīng shuǐ chū fú róng ,tiān rán qù diāo shì 。
    yì xìng héng sù jīn ,wú shí bú zhāo xún 。
    zhū mén yōng hǔ shì ,liè jǐ hé sēn sēn 。
    jiǎn záo zhú shí kāi ,yíng liú zhǎng qīng shēn 。
    dēng tái zuò shuǐ gé ,tǔ lùn duō yīng yīn 。
    piàn cí guì bái bì ,yī nuò qīng huáng jīn 。
    wèi wǒ bú kuì jun1 ,qīng niǎo míng dān xīn 。
    wǔ sè yún jiān què ,fēi míng tiān shàng lái 。
    chuán wén shè shū zhì ,què fàng yè láng huí 。
    nuǎn qì biàn hán gǔ ,yán yān shēng sǐ huī 。
    jun1 dēng fèng chí qù ,hū qì jiǎ shēng cái 。
    jié quǎn shàng fèi yáo ,xiōng nú xiào qiān qiū 。
    zhōng yè sì wǔ tàn ,cháng wéi dà guó yōu 。
    jīng pèi jiá liǎng shān ,huáng hé dāng zhōng liú 。
    lián jī bú dé jìn ,yǐn mǎ kōng yí yóu 。
    ān dé yì shàn shè ,yī jiàn luò máo tóu 。

    ※提示:拼音為程序生成,因此多音字的拼音可能不準確。

    相關翻譯

    經亂離后天恩流夜郎憶舊游書懷贈江夏韋太守良宰譯文

    天上宮闕,白玉京城,有十二樓閣,五座城池。 仙人為我撫頂,結受長生命符。 突然想來人間一游,誤逐世間的環樂,以盡前緣。 人間從開始到現在已經有九十六圣君,空名掛于浮云端?!?a href="/wenzhang/18465.html" target="_blank" rel="nofollow">詳情

    相關賞析

    經亂離后天恩流夜郎憶舊游書懷贈江夏韋太守良宰創作背景

    這首詩是李白在江夏臨別時贈寫太守韋良宰的,通過寫古述今表達了他對自身境遇和對亂世的憂憤。此詩云:“傳聞赦書至,卻放夜郎回?!庇衷啤傲嚷涮斓厍铩?,當是公元759年(乾元二年)秋在江夏作。詩云:“君登鳳池去,忽棄賈生才?!比韵<匠⑷斡米约??!?a href="/wenzhang/18466.html" target="_blank" rel="nofollow">詳情

    經亂離后天恩流夜郎憶舊游書懷贈江夏韋太守良宰賞析

    此詩流傳最廣的是“清水出芙蓉,天然去雕飾”兩句。其意思是,像那剛出清水的芙蓉花,質樸明媚,毫無雕琢裝飾,喻指文學作品要像芙蓉出水那樣自然清新。雕飾:指文章雕琢。這兩句詩贊美韋太守的文章自然清新,也表示了李白自己對詩歌的見解,主張純美自然——這是李白推崇追求的文章風格,反對裝飾雕琢。李白自己的作品也正是如此,后人經常引用這兩句評價李白的作品?!?a href="/wenzhang/18467.html" target="_blank" rel="nofollow">詳情

    作者介紹

    李白 李白 李白(701─762),字太白,號青蓮居士,祖籍隴西成紀(今甘肅省天水縣附近)。先世于隋末流徙中亞。李白即生于中亞的碎葉城(今吉爾吉斯斯坦境內)。五歲時隨其父遷居綿州彰明縣(今四川省江油縣)的青蓮鄉。早年在蜀中就學漫游。青年時期,開始漫游全國各地。天寶初,因道士吳筠的推薦,應詔赴長安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊禮遇。但因權貴不容,不久即遭讒去…詳情

    經亂離后天恩流夜郎憶舊游書懷贈江夏韋太守良宰原文,經亂離后天恩流夜郎憶舊游書懷贈江夏韋太守良宰翻譯,經亂離后天恩流夜郎憶舊游書懷贈江夏韋太守良宰賞析,經亂離后天恩流夜郎憶舊游書懷贈江夏韋太守良宰閱讀答案,出自李白的作品

    版權聲明:本文內容由網友上傳(或整理自網絡),原作者已無法考證,版權歸原作者所有。翰林詩詞網免費發布僅供學習參考,其觀點不代表本站立場。

    轉載請注明:原文鏈接 | http://www.tradeservicesvictoria.com/shi/150.html

    詩詞類別

    李白的詩詞

    古文典籍

    熱門名句

    熱門成語

    久久人与动人物a级毛片最新_人妻人人看人妻人人添_中文字幕丰满人妻无码专区_国产精品无码永久免费888
   1. <th id="chov9"></th>
    1. <span id="chov9"></span>
     <tbody id="chov9"></tbody>